Pleno Ordinario Xullo 2017 - Concello de Lousame
mod_migasdepan_HOME
Concello
Plenos
Plenos

Plenos

Venres 21 de Xullo de 2017 ás 20:30 horas.

ORDE DO DÍA

Parte resolutiva

1. Aprobación, se procede, do borrador da acta de seguinte sesión plenaria: sesión ordinaria do 19.05.2017

2. Aprobación, se procede, da moción do GMP do BNG relativa ao Plan de Mellora dos Camiños Rurais.

 

Parte de control

3.Dación de conta das resolucións da alcaldía da núm 233/2017 á núm 396/2017.

4. Mocións por razóns de urxencia.

5. Rogos e preguntas.